fbpx

Etiske retningslinjer

Topaz´etiske retningslinjer er utarbeidet for å tydeliggjøre Topaz’ etiske plattform.

HENSIKT

  • Topaz skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter med sitt eierskap.
  • Topaz er avhengig av seriøse, ansvarlige og langsiktige eiere og medarbeidere.
  • Topaz’ omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle firmaets formål.

Disse retningslinjer er utarbeidet for å tydeliggjøre Topaz’ etiske plattform. Målet er å stimulere til en bedriftskultur og atferd hos den enkelte som gjenspeiler det verdigrunnlag som er lagt til grunn for Topaz’ virksomhet; å være positivpåliteligmålrettetnyskapende.

De etiske retningslinjer skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av Topaz, utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder Topaz setter. I tillegg skal det utøves godt skjønn, forsiktighet og omtanke i handling for Topaz.

OMFANG

Retningslinjene gjelder for alle personer som opptrer på vegne av Topaz, inklusive midlertidige medarbeidere. Ved tvil om hvorvidt en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel, skal det på forhånd – langt som praktisk mulig – rådføres med nærmeste daglig leder.

ANSVAR

Topaz’ etiske retningslinjer godkjennes av styret. Styret er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold samt implementering og overholdelse av etiske retningslinjer.

Medarbeidere forventes å opptre i henhold til retningslinjenes innhold og verdigrunnlag. Det forventes at brudd på etiske retningslinjer varsles. Overtredelse av retningslinjene vil ikke tolereres og kan i henhold til relevante lovbestemmelser, forskrifter og arbeidsreglement føre til disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjedigelse og/eller strafferettslig påtale.

RUTINER FOR VARSLING OM ETISKE FORHOLD

Topaz ønsker aktivt å stimulere til ansvarlig etisk atferd på en forbedringsfokusert og ubyråkratisk måte.

Den som i god tro henvender seg til overordnede eller stabsfunksjoner i forbindelse med etiske forhold, vil være beskyttet mot sanksjoner fra Topaz som følge av denne henvendelse. Det vil bli oppfattet som brudd på disse etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp etiske forhold med overordnede eller stabsfunksjoner.

ARBEIDSMILJØ, LIKE MULIGHETER OG PERSONLIG ATFERD

Etiske retningslinjer -

Arbeidsmiljøet skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres.

Topaz aksepterer ingen form for trakassering, mobbing eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning. Topaz skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling.

Topaz skal være en rusfri arbeidsplass. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon. Dette forutsetter at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøring eller andre risikoutsatte forhold.

Bruk av tobakk skal ikke forekomme i Topaz sine lokaler.

Bruk av Topaz’ merkevarelogoer skal praktiseres med varsomhet på grunn av selskapets omdømme.

INTERESSEKONFLIKT, INTEGRITET OG HABILITET

Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre som er upassende, eller på annen måte kan skade Topaz omdømme og interesser. Det skal utøves godt skjønn, forsiktighet, omtanke og redelighet i handling for Topaz.

Bestikkelser, gaver, fordeler og korrupsjon

Det skal aldri tilbys ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre upassende fordeler til noen, herunder offentlige medarbeidere eller hos våre kunder og leverandører, for å oppnå forretningsmessig begunstigelse. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en representant. Gaver eller andre fordeler til forretningsforbindelser skal skje i samsvar med lokal forretningsskikk og mottakers bestemmelser. Verdien på gaven skal være av begrenset verdi og gis med begrenset hyppighet.

Gaver, betalte reiser eller andre fordeler fra forretningsforbindelser kan heller ikke være av et slikt omfang eller hyppighet at det kan skape tvil om integritet og uavhengighet hos mottaker – det være seg medarbeidere i Topaz.

Oppmerksomhet og representasjon

Alminnelige former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen eller kunne gi grunn til å tro at den gjør det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet bør stå i rimelig forhold til forretningens omfang.

Habilitet

Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak vedkommende har ansvar, for eller andre kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for overordnet. En skal informere sin overordnede om reell og mulig inhabilitet, så som eierinteresser, familieforhold, nært vennskap med mer, til forretningsmessige saker og forhold, for deretter å erklære seg inhabil.

Medarbeidere eller styremedlemmer skal unngå å ha personlige interesser – direkte eller indirekte i andre virksomheter – hvis dette svekker eller å oppleves å svekke lojaliteten til Topaz.

Reise og opphold

Reise- og overnattingsutgifter knyttet til tjenesteforholdet, skal dekkes av bedriften. Unntak fra dette prinsipp kan bare gjøres etter godkjenning av overordnede.

Politiske bidrag

Topaz som selskap, medarbeidere eller styremedlemmer skal ikke yte økonomiske bidrag til politiske partier på vegne av selskapet. Dette forhindrer ikke Topaz i å støtte politiske synspunkter som fremmer Topaz sine interesser.

Konfidensiell informasjon

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning eller komme uvedkommende til kunnskap. Informasjon knyttet til priser, produkter, løsninger og andre forhold av betydning for forretningsforbindelser, skal ikke gis utenforstående.

Informasjon, immaterielle rettigheter og innovative ideer er verdifulle for Topaz. Slike immaterielle aktiva må ivaretas på en hensiktsmessig måte av medarbeidere og styremedlemmer. Konfidensiell informasjon krever utstrakt aktsomhet og varsomhet i forhold til interne og eksterne interessenter.

Innsidehandel

En skal ikke handle med selskapers verdipapirer på grunnlag av ikke-offentlig informasjon som en har tilgang til gjennom sitt arbeid eller oppdrag for Topaz. Dette gjelder også rådgivning knyttet til slik handel.

DYREVELFERD

Topaz har gjennom sin virksomhet et spesielt ansvar for dyrevelferd. Hensynet til dyrenes velferd skal ha høy prioritet. Det settes spesielt fokus på dyrevelferden gjennom dyrets leveår. Dyr har egenverdi, og håndtering av dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrs egenart. Gjeldene regler innenfor dyrevelferd skal følges.

Jakt og avlivning skal skje på beste humane måte, uten at dyret blir unødvendig stresset. Topaz er opptatt av at mest mulig av dyret skal brukes til foredling av mat eller til produkter som skaper gode, bærekraftige jobber lokalt i arktiske områder, på Grønland og Canadas østkyst.

Selfangst

Topaz støtter selfangst i nordområdene, langs Labradorkysten, på Grønland og øst i Barentshavet. Selen lever fritt i sitt naturlige miljø til den blir jaktet på og høstet som overskudd av naturens ressurser. Det er viktig med en ressursutnytting av selbestanden i disse områdene, slik at urbefolkningen kan skaffe seg inntekter uten å være avhengig av støtte fra storsamfunnet og for å kunne fortsette sin bosetting i nordområdene.

Selen vil uansett bli jaktet på for å holde bestanden nede og borte fra deler av kysten i Europa. Disse dyrene blir ikke utnyttet til mat eller foredlet på andre måter, men blir i stedet destruert og kastet som avfall. Det er derfor viktig for Topaz å bruke råstoffene som selen gir, og som gir arbeidsplasser og selvforsyning av mat i arktiske strøk.

Menneskerett

Topaz ser det som en menneskerett at de som bor i arktiske nordområder får utnytte selen til mat og råstoff, for å være selvforsynt, og at de kan levere sine varer eller produkter til verdensmarkede på lik linje med andre produkter og leverandører av lær, mat og matolje. Dette må være uten innblanding, diskriminering eller restriksjoner fra storsamfunnet, som EU.

Topaz sine retningslinjer for all håndtering av dyr skal være i tråd med offentlige krav, lover og forskrifter. Alle som håndterer dyr, skal ha god opplæring og kunnskap.

MILJØ

Topaz har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker eller miljø og uten tap av materielle verdier. Reduksjon av utslipp og beskyttelse av det indre og ytre miljø skal minimum være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger. Topaz skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i sine omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.

PRODUKTER OG FORBRUKERINFORMASJON

Alle produkter skal være anskaffet, produsert og håndtert i henhold til vedtatte kvalitetsstandarder i Topaz. Det skal utvises åpenhet i forhold til eventuelle avvik på definerte produktegenskaper, produksjonsprosesser, lagring og transport. Ingen produkter skal merkes eller deklareres på en usann eller villedende måte.

Det skal ikke drives markedsføring for varemerker eller produkter som i noen sammenhenger spiller på menneskers manglende kunnskap, handikap eller manglende vurderingsevne.

Topaz krever at leverandører av innsatsfaktorer dokumenterer at de ikke benytter barnearbeid eller driver annen uakseptabel utnyttelse av arbeidskraft i fremstilling av leverte produkter.

ØKONOMISKE FORHOLD OG TRANSAKSJONER

Topaz skal gi en fullstendig, riktig, nøyaktig og forståelig redegjørelse i sine regnskapsrapporter, i andre dokumenter som sendes til offentlige myndigheter, og i all annen offentlig kommunikasjon. Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis.

Alle aktiviteter som medfører økonomiske konsekvenser, skal være forsvarlig dokumentert. Transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring på konto, avdeling eller regnskapsperiode.

Regnskapene skal gi et riktig uttrykk for Topaz’ eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter.

 KOMMUNIKASJON

Topaz legger i sin kommunikasjon til grunn: å være imøtekommende, åpen, ærlig og troverdig.

Styret i Topaz Arctic Shoes AS har godkjent disse Etiske retningslinjene (Code of Conduct).